KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Profiteren van de mogelijkheid om te kunnen gaan dromen

Van het feit dat wij als mensen op zeker moment tijdens onze slaap gaan dromen, kunnen wij leren meer gebruik te maken. Dit om daar ons voordeel mee te doen. Hoe dat zou kunnen, zou iedereen moeten weten. Zonder veel moeite is het goed mogelijk om dat te realiseren. En men hoeft erin helemaal geen speciaal onderricht te krijgen en ook geen speciale mystieke vorming. Een ieder kan dit zelf doen, zonder ook maar de geringste hulp van buitenstaanders. Dat is een groot voordeel, omdat men daardoor op dit gebied ook niet kan worden gemanipuleerd. Manipulatie is immers een gevaar wat beslist zal moeten worden vermeden, wanneer men interesse gaat tonen voor bepaalde mogelijkheden tot het verbeteren van het eigen psychisch welbevinden. Allerlei religieuze of sekteachtige groeperingen staan immers klaar om hun ledental te trachten uit te gaan breiden. En het aantal organisaties met mystieke doeleinden, is ook niet echt gering.

Hoe men zijn dromen voor het eigen welbevinden van nut kan doen zijn, kan met enige voorbeelden goed worden gedemonstreerd:

Het eerste voorbeeld betreft een geval van een man die een oplossing zocht voor een probleem waar hij mee zat. Hij dacht er op een avond een half uurtje in alle rust intensief over na, maar hij kon op dat moment voor dat probleem geen echte oplossing bedenken. Zodat hij maar besloot naar bed te gaan. Tijdens de daaropvolgende slaap werd hij vrij vroeg in de ochtend wakker van een droom die hij had. En het merkwaardige was dat hij tijdens die droom drie heel verschillende oplossingen voor zijn probleem had gevonden. Om die oplossingen niet te vergeten, stapte hij uit bed en maakte er even gauw een korte notitie van. De volgende ochtend werkte hij die oplossingen uit. En ze bleken stuk voor stuk een echte vondst te zijn voor het probleem waarmee hij zat. Dromen kan men dus inzetten voor het vinden van oplossingen die men in waaktoestand zo gauw niet kan vinden. Door van die mogelijkheid gebruik te maken, hoeft men blijkbaar niet veel anders te doen dan er in ontspannen toestand intensief over na te gaan denken. En als men dan 's nachts wakker wordt van de oplossing die men tijdens de slaap heeft ontdekt, hoeft men die oplossing alleen maar even kort op te schrijven. Maar dan moet men dat wel direct doen, want anders heeft men grote kans dat men die oplossing later weer zal blijken te zijn vergeten.

Het tweede voorbeeld betreft een jonge vrouw die vertelde dat zij iedere avond op bed, voorafgaand aan het moment waarop zij trachtte te gaan slapen, even een tijdje opzettelijk aan leuke ervaringen, of aan leuke vooruitzichten ging liggen denken. Zij deed dat volgens eigen zeggen, omdat zij dan tijdens de slaap leukere dromen kreeg. Zij had dit op haar jonge leeftijd zelf ontdekt, nadat zij een tijdlang tijdens haar slaap juist minder leuke dromen had gehad. En doordat zij nu leuke dromen droomde was zij, volgens eigen zeggen, overdag ook duidelijk gelukkiger geworden.

Een derde voorbeeld betreft een vrouw van middelbare leeftijd, die in de voorgaande paar jaar enige minder leuke levenservaringen had gehad. En die daardoor niet meer zo gelukkig was als zij eerst wel was. Tenminste tot zij ontdekte dat zij gelukkiger werd als zij voorafgaand aan het slapen juist aan de leuke dingen van haar leven ging liggen denken. Aan de leuke dingen dus, maar ook aan de zaken waarover zij in haar eigen beleving een tevreden gevoel had overgehouden. Dat kon iets kleins zijn, zoals een gadget die ze had gekocht, of een bezoekje aan een zieke collega, wat zij al te lang had uitgesteld.

Een vierde voorbeeld betreft een gelukkig getrouwde man met een interessante baan, die toch ook nog wel vrij veel vrije tijd had. Deze man hield duidelijk van zijn werk. En hij hield duidelijk ook van zijn vrouw. Maar hij hield niet van de knutselkarweitjes die er in zijn vrije tijd bijna altijd wel weer voor hem aanwezig waren. Die karweitjes moesten natuurlijk wel worden gedaan. En daar zag hij eigenlijk steeds wat tegenop. Hij was niet echt een handige jongen, zoals men sommige andere mannen beslist wel zou kunnen noemen. Zijn tegenzin in het doen van karweitjes, waarbij het aankwam op handigheid en technisch inzicht, was zo groot dat hij enigszins tegen zijn vrije dagen begon op te zien. Tot ook hij gebruik ging maken van de kracht van dromen. Toen hij namelijk de gewoonte aannam om iedere keer reeds 's avonds van tevoren over het verrichten van één van die knutselkarweitjes te gaan nadenken, lukte het hem de volgende dag veel gemakkelijker om een oplossing te vinden voor de probleempjes waartegen hij gewoonlijk tijdens het knutselen aanliep.

Nu is het niet zo dat men tijdens het dromen alleen oplossingen voor praktische problemen zou kunnen vinden. Ook psychische problemen waarmee men worstelt, blijken heel goed door middel van dromen te kunnen worden opgelost. Wel is het daarbij een voorwaarde, net zoals trouwens bij het vinden van oplossingen voor praktische prolemen, dat men goed en lang genoeg slaapt. Bij het vinden van oplossingen voor praktische prolemen is dat normaal gesproken niet zo moeilijk, maar bij psychische problemen is dat veel minder voor de hand liggend. Want psychische problemen hebben vaak het vervelende neveneffect dat men er 's nachts van blijft wakker liggen. Als dat het geval is, zou men beslist niet te lang in bed moeten blijven, want dat is dan op zeker moment probleemversterkend. Men kan dan veel beter gewoon uit bed gaan en zich met wat triviale zaken bezig gaan houden. Want als men dat doet, zal blijken dat men op zeker moment weer opnieuw slaperig wordt. De kans is groot dat men dán juist wel in slaap valt. Men loopt er dan wel tegenaan dat men de volgende dag minder goed uitgerust zal zijn. Maar dat is minder erg dan dat men, door in bed te blijven liggen, de hele nacht niet slaapt. Bovendien een tekort aan rust zal men, normaal gesproken, de volgende nacht wel weer grotendeels inlopen.

Het is bekend dat mensen soms op verschillende merkwaardige wijzen dromen. Zo zijn er onder andere de lucide dromen en de vliegdromen. In de wetenschap der parapsychologie is onderzoek naar deze afwijkende droomtoestanden gedaan. Dus er is wel enige wetenschappelijke kennis over beschikbaar. Er zijn mensen die het voor zichzelf van belang vinden om lucide dromen op te wekken. Zij maken dan gebruik van een soort visualisatie-techniek. Een techniek die met groot succes, ter verhoging van hun prestaties, ook door sommige sporters wordt toegepast. Bij lucide dromen schijnt men te weten dat men droomt. Dat gegeven is vreemd, maar het maakt mensen tegelijkertijd ook nieuwsgierig. En dat is dan meteen ook de reden dat sommige mensen dit soort dromen trachten op te wekken. Daar zijn wel technieken voor beschreven. De vliegdromen welke hierboven reeds genoemd zijn, zijn al even vreemd. Het zijn dromen waarbij men ervaart te kunnen vliegen. Vliegdromen zijn veel minder zeldzaam dan men normaliter zou veronderstellen. En eigenlijk is dat ook niet zo vreemd, als men weet dat vliegdromen vrij eenvoudig kunnen worden opgewekt. Namelijk door er, net als bij de voorgaande voorbeelden voor het oplossen van problemen, een tijdlang voor het inslapen vrij intensief aan te gaan denken.

Lang niet op ieder moment tijdens de slaap zal men overigens gaan dromen. Maar als dat wel het geval is, zou dat voor een buitenstaander goed waarneembaar kunnen zijn. Want op de momenten waarop men droomt, blijken de ogen opvallend snelle bewegingen te maken. Bewegingen welke de ogen beslist niet maken wanneer men als schone slaper niet in een droomtoestand verkeert. Die oogbewegingen zijn duidelijk typerend voor de droomtoestand waarin men zich als slaper bevindt. Dit soort oogbewegingen van dromende mensen staan bekend onder de Engelse term: Rapid Eye Movements. Die oogbewegingen ontstaan tijdens de slaap doordat men als slaper het droombeeld tracht te volgen. Net zoals men dat in waaktoestand doet bij de zaken die zich op dat moment aan de ogen voordoen. Hierboven is al gewag gemaakt van het feit dat ook psychische problemen goed met slapen en dromen kunnen worden opgelost. Maar het gekke is dat dat ook mogelijk is met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De behandelaar beweegt daarbij een vinger van zijn hand snel heen en weer, op ongeveer 30 centimeter van het gezicht van de cliënt. De cliënt volgt de hand met zijn ogen en maakt zo dus snelle oogbewegingen. De snelle oogbewegingen die een gevolg zijn van de droombeelden die mensen maken, werken dus ook therapeutisch als men andersom te werk gaat. Dus zonder dat er droombeelden aan ten grondslag liggen. Door dromen en door EMDR gaat men door een enorm netwerk van fragmenten van herinneringen, die door associaties met elkaar zijn verbonden.

Niet altijd is duidelijk wat men van een droom kan leren. Neem de nachtelijke gewaarwording die een getrouwde man had van een fel schijnsel van vuur naast het bed van zijn vrouw. Een gewaarwording die hem dusdanig deed schrikken, dat hij met 'gezwinde spoed' zijn vrouw wakker maakte en haar vertelde dat er brand was. Omdat hij meteen aan kortsluiting dacht, rende hij snel de trap af om de stroom uit te schakelen. En omdat hij toch beneden was, ging hij ook direct controleren in hoeverre de brand op de benedenverdieping was gevorderd. Toen bleek dat er daar niets aan de hand was, ging hij verder met zijn inspectietocht naar de slaapkamers op de eerste verdieping en naar de zolderkamer. Toen hij daar in het holst van de nacht geen enkel teken van brand gewaar kon worden, dacht hij dat de brand zich tot de slaapkamer van hem en zijn vrouw had beperkt. 'Gelukkig had hij zijn vrouw reeds voorafgaande aan zijn inspectietocht gewekt, zodat zij ondertussen wel in veiligheid zou zijn', dacht hij. Toen hij echter weer op de echtelijke slaapkamer was aangekomen, bleek zijn vrouw nog steeds heel genoeglijk in bed te liggen. Dat feit irriteerde hem op dat moment beslist wel! 'Want je gaat toch niet liggen uitslapen als er brand in huis is', dacht hij. Toen hij daarover zijn ergernis aan zijn vrouw liet weten, vroeg zij hem doodleuk waar die brand dan wel precies woedde in hun huis. Nou ja, eigenlijks nergens, moest hij met schaamte erkennen. 'Maar je blijft toch niet in bed liggen als er brand in je huis is', vroeg hij haar nogmaals op geërgerde toon. Nog steeds was het feit nog niet goed bij hem ingedaald dat de brand die hij meende te hebben waargenomen slechts een hersenschim was. Een hersenschim die blijkbaar geënt was geweest op een droom die hij had gehad en die uit associaties met het onweer, waarvan sprake was, was voortgekomen.

Om in staat te zijn op een vernieuwende wijze over allerlei andere onderwerpen te kunnen nadenken, zou men daar door het aanklikken van deze link meer over te weten kunnen gaan komen.