KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Veiligheidsadviezen

Bij het lezen van de tips op deze website, zal men zich moet realiseren dat ze niet afkomstig zijn van een medicus. De auteur van deze site beschikt dus niet over gekwalificeerde medische kennis. De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van deze tips ligt dan ook geheel en alleen bij degene die deze tips tot zich laat komen. Om voldoende zekerheid te verkrijgen over de eigen veiligheid (of over de veiligheid van andere personen) bij het opvolgen van de op deze site vermelde en vermeende gezondheidsbevorderende tips, zult u daarvoor contact moeten gaan opnemen (c.q. een consult moeten gaan aanvragen) met de eigen huisarts. Deze tips zijn niet zondermeer bedoeld voor vervanging van een diagnose van een gekwalificeerd medicus, ofwel voor vervanging van een behandeling door een gekwalificeerd medicus.

Dat dit advies beslist geen sinecure is, willen wij u door middel van het volgende voorbeeld demonstreren: Stel dat u bij uzelf gezondheidstekortkomingen constateert, die u doen vermoeden dat u wel eens aan ijzerdeficiëntie (ofwel ferriprieve anemie) zou kunnen lijden en dat u daarom besluit om voortaan iedere dag op eigen initiatief een zogenaamde staaltablet in te gaan nemen. Dan kan dat uw gezondheid op zeker moment gaan schaden. Namelijk ten eerste door de hemochromatose die daar een gevolg van kan zijn. In zeldzame gevallen kan de secundaire vorm van hemochromatose namelijk het gevolg zijn van het langdurig toedienen van ijzerpreparaten bij vormen van anemie die niet door ijzerdeficiëntie zijn ontstaan. En ten tweede doordat door dit besluit tot zelfmedicatie, uw huisarts op een gegeven moment de mogelijkheid wordt ontnomen om een juiste diagnose bij een eventuele gezondheidsklacht te gaan stellen.

Lees voor de zorgvuldigheid beslist ook de informatie van de disclaimer. Deze informatie kunt u naar voren halen door vanuit hier op deze link te gaan klikken, of door vanuit de homepagina (van de parent website) op de link DISCLAIMER (in het rechterframe) te gaan klikken.